Villa kom upp í veflesaranum. Vinsamlega endurhlaðið síðuna og prófið aftur.

Notendaskilmálar Tiro

Notendaskilmálar

Vefþjónusta fyrir íslenskan talgreini og ritil

Með notkun vefsvæðisins tal.tiro.is undirgengst þú, sem notandi, eftirfarandi skilmála:

Eigandi síðunnar

Vefsvæðið tal.tiro.is og talgreinir Tiro ehf. (hér eftir „vefþjónustan“) er eign Tiro ehf. (hér eftir „félagið“) og fer það með stjórn vefþjónustunnar.

Aðgangur og gjaldtaka fyrir vefþjónustuna

Aðgangur að vefþjónustu þessari er tímabundið án endurgjalds fyrir einstaklinga en félagið áskilur sér rétt til að hefja gjaldtöku fyrir afnot af henni, þó með eðlilegum fyrirvara.

Ef notkun á vefþjónustunni er í atvinnuskyni eða í miklu magni er gert ráð fyrir að greiða þurfi fyrir hana skv. þar til gerðum samningi. Í þeim tilvikum skal notandi hafa samband við félagið í gegnum netfangið tiro@tiro.is til að ganga frá samningi þar um.

Aðgangur að svæðum með auðkenningu

Samkvæmt skilmálum þessum skulu notendur auðkenna sig með þeim leiðum sem boðið er upp á á innskráningarsíðu vefþjónustunnar.

Aðgangur að svæðum vefþjónustunnar, sem vernduð eru með auðkenningu, er einungis heimill þeim sem hafa stofnað til hans. Það sama á við um alla notkun aðgangsins. Aðgangur hvers og eins notanda er einstaklingsbundinn og er notendum með öllu óheimilt að láta öðrum aðilum aðganginn í té. Notendum er jafnframt óheimilt að veita öðrum heimild til að hagnýta sér með hvers konar hætti aðgang þeirra að vefþjónustunni og þeim gögnum og upplýsingum sem þar er að finna.

Almennar reglur um notkun og ábyrgðir

Notendur hafa leyfi til að nýta sér þá þjónustu sem er í boði innan vefþjónustunnar, í samræmi við skilmála þessa. Félagið ber ekki ábyrgð á mögulegu afleiddu tjóni sem kann að verða vegna villu sem kann að stafa frá vefþjónustunni, beint eða óbeint.

Notendum er óheimilt að nota efni vefþjónustunnar með nokkrum þeim hætti sem falið getur í sér skaða á orðspori félagsins. Notkun vefþjónustunnar má ekki hafa í för með sér skaða eða tjón fyrir rekstur félagsins eða leiða af sér tjón fyrir aðra notendur vefþjónustunnar. Ekki má nýta vefþjónustuna í beinni eða óbeinni samkeppni gagnvart félaginu.

Fyrir aðra notkun á vefþjónustunni en þá sem heimiluð er í skilmálum þessum, þarf sérstakt og afmarkað skriflegt leyfi félagsins, eiganda höfundarréttar og, eftir atvikum, annarra sem kunna að eiga höfundarrétt á efni vefþjónustunnar að hluta til eða í heild.

Allar upplýsingar sem látnar eru í té á vefþjónustunni „eins og þær koma fyrir eru án nokkurrar ábyrgðar, beinnar eða óbeinnar. Félagið ber ekki ábyrgð á tapi eða skaða sem rekja má til þess að notandi byggir á upplýsingum sem aflað er á þessari vefþjónustu.

Það er á ábyrgð notanda að meta nákvæmni, heildstæðni eða notagildi þeirra upplýsinga sem koma út úr frálagi vefþjónustunnar.

Notandi ber fulla ábyrgð á öllum þeim aðgerðum sem framkvæmdar eru með hans aðgangi hvort sem þær eru framkvæmdar af honum sjálfum eða öðrum og hvort sem það er með leyfi hans eða ekki. Misnotkun á aðgangi notanda er aldrei á ábyrgð félagsins og ber notanda að halda félaginu skaðlausu af hvers kyns misnotkun sem af aðgangi hans kann að stafa, beint eða óbeint.

Notendum vefþjónustunnar er ekki heimilt, nema með leyfi félagsins, að nýta vefþjónustuna til vélræns náms eða að hagnýta sér frálagið með sambærilegum hætti.

Fyrirvari um bótaábyrgð

Félagið undanþiggur sig sérstaklega hvers kyns bótaábyrgð, hvort sem hún er innan samninga eða utan, hlutlæg bótaábyrgð eða annars konar ábyrgð, á hvers kyns beinu, óbeinu, tilfallandi, afleiddu eða sérstöku tjóni sem tilkomið er eða á einhvern hátt tengt notkun vefþjónustunnar. Félagið ber ekki í neinum tilvikum ábyrgð á tjóni sem rekja má til þess að ekki er hægt að nota vefþjónustuna, í skemmri eða lengri tíma.

Þá ber félagið ekki ábyrgð á röskunum sem kunna að verða á virkni vefþjónustunnar vegna óviðráðanlegra atvika (force majeur) svo sem náttúruhamfara, styrjalda, heimsfaraldra eða verkfalla.

Höfundarréttur og vörumerki

Vörumerki og auðkenni sem birt eru á vefsvæðinu eru eign félagsins. Notendum er með öllu óheimilt að nota merki félagsins án skriflegrar heimildar þess. Allt efni á vefsvæðinu nýtur höfundarréttarverndar eða, eftir atvikum, einkaréttarlegrar verndar að því marki sem það er ekki undanskilið slíkri vernd með lögum. Notendum er heimilt að nota frálag vefþjónustunnar til hvers konar útgáfu eða endurmiðlunar.

Tengdar vefsíður

Innan vefsíðunnar kunna að vera tenglar á aðra vefi sem tengjast virkni kerfisins á einhvern hátt. Félagið rekur ekki þessar vefsíður né ræður efni þeirra. Félagið ábyrgist ekki á neinn hátt þær upplýsingar eða það efni sem finna má á slíkum vefsíðum, frammistöðu þeirra eða afköst eða nokkuð tjón sem þú eða aðrir kunna að verða fyrir vegna notkunar þeirra.

Tölvuvírusar

Félagið ábyrgist ekki að vefþjónustan eða vefir sem hún vísar til, s.s. með tenglum, séu algjörlega lausir við tölvuvírusa eða annað sem reynst getur skaðlegt tölvum eða hugbúnaði. Notandi ber sjálfur ábyrgð á að fyrirbyggja mögulegt tap sem hlotist getur af slíku með nauðsynlegum vörnum, t.d. reglulegum tölvuuppfærslum eða vírusvarnarforritum.

Söfnun og vinnsla persónuupplýsinga

Notandi viðurkennir og samþykkir að með því að skrá sig inn á vefþjónustuna láti hann félaginu í té þær persónuupplýsingar sem í skráningarforminu felast. Notandi samþykkir jafnframt að félagið hafi eftirlit og haldi skrá yfir notkun notanda á vefþjónustunni. Með notkun vefþjónustunnar samþykkir notandi jafnframt vinnslu slíkra persónuupplýsinga.

Félagið áskilur sér rétt til að vinna úr gögnum um notkun notanda á vefþjónustunni í því skyni að bjóða honum nýja þjónustu, nýjar áskriftarleiðir eða tilboð honum til hagsbóta.

Félagið ber ekki ábyrgð gagnvart þriðja aðila sendi notandi persónugreinanleg hljóðgögn inn í vefþjónustuna sem kunna eða vera undirorpin ákvæðum persónuverndarlaga eða tengdri löggjöf. Hægt er að kynna sér meðhöndlun félagsins á gögnum í persónuverndarstefnu félagsins.

Persónuverndarstefnu félagsins má nálgast á https://tiro.is/personuverndarstefna.

Uppsögn

Á meðan samningssamband varir milli notanda og félagsins skuldbindur félagið sig til að halda utan um og varðveita hvers konar persónuleg gögn og upplýsingar sem verða til við notkun kerfisins og finna má á viðkomandi aðgangi.

Breytingar á notendareglum og skilmálum

Félagið áskilur sér rétt til að endurskoða og breyta skilmálum þessum hvenær sem er án fyrirvara. Endurskoðaðir skilmálar munu vera birtir á vefsíðunni www.tiro.is og á vefþjónustunni. Ber notanda að kynna sér þá reglulega. Notkun vefþjónustunnar jafngildir samþykki þeirra skilmála sem í gildi eru hverju sinni.

Brot á notendareglum og skilmálum

Hafi félagið rökstuddan grun um að notandi hafi brotið gegn skilmálum þessum áskilur félagið sér rétt til þess að grípa til þeirra úrræða sem lög, reglur og skilmálar þessir heimila, þ.m.t. að loka fyrir aðgang tiltekins notanda að vefþjónustunni án fyrirvara, tímabundið eða ótímabundið.

Lög og reglur

Um notkun á vefþjónustunni gilda íslensk lög og stjórnvaldsfyrirmæli eftir því sem við á. Rísi ágreiningur um notkun vefþjónustunnar eða efni skilmála þessa skal reka dómsmál þess efnis fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

Hafa samband

Til að hafa samband við okkur, sendu okkur tölvupóst á tiro@tiro.is Skilmálar þessir voru síðast uppfærðir 07.01.2022